convictions

Naše přesvědčení a hodnoty

FORVIA Faurecia věří, že odpovědné jednání je klíčem k zajištění udržitelného rozvoje pro budoucí generace. Skupina definovala šest přesvědčení, která popisují závazek společnosti Faurecia k udržitelnosti. V kombinaci s hodnotami naší společnosti těchto šest přesvědčení mobilizuje naše zaměstnance, aby pro ně udržitelnost byla dlouhodobou ambicí.
Flèche

NAŠE PŘESVĚDČENÍ

Jako společnost se domníváme, že odpovědné jednání je klíčem k zajištění udržitelného rozvoje našeho ekosystému pro budoucí generace. Tím, že jednáme zodpovědně, vytváříme dlouhodobou hodnotu pro všechny zúčastněné strany a zajišťujeme trvalost naší společnosti. To je důvod, proč jsme takto definovali naše přesvědčení

 
 

Chceme pomáhat omezit globální oteplování tím, že snížíme uhlíkovou stopu našich aktivit a nabídneme řešení pro udržitelnou mobilitu. Podporujeme národní a mezinárodní organizace ve snižování globálního oteplování a respektujeme jejich principy. Voda je vzácný zdroj a máme zodpovědnost za jeho ochranu, prevenci a nápravu znečištění na všech našich výrobních místech. Kvalita ovzduší představuje stále větší hrozbu pro zdraví ve městech. Prostřednictvím našich řešení pracujeme na snížení emisí znečišťujících látek a zlepšování kvality ovzduší.

Technologie rychle mění naše obchodní modely a pracovní metody. Musíme předvídat další trendy, zůstat agilní a investovat do inovací a vzdělávání. Snažíme se zajistit zaměstnatelnost našich zaměstnanců po celou dobu jejich pracovního života prostřednictvím celoživotního vzdělávání, profesní mobility a odborné přípravy. To je nejlepší záruka toho, že každý může využít výhod technologického pokroku a měnících se pracovních postupů. Pro mladé generace máme rozsáhlé programy učňovského vzdělávání, práce při studiu, programy pro mezinárodní zkušenosti (VIE) a stáže, které poskytují společnosti Faurecia talent pool a umožňují rozsáhlé školení a kulturní integraci

 

Ve světě, který se nikdy nepřestane měnit musíme investovat do naší budoucnosti, a to zejména v oblasti technologií, nových obchodních modelů a učení. Musíme zachovat přírodní zdroje a čelit ekologickým výzvám pro blaho budoucích generací. Současně, abychom udrželi důvěru našich zákazníků a akcionářů, musíme zajistit finanční a provozní výkon v krátkém čase. Musíme být schopni vyvážit jak dlouhodobá, tak krátkodobá řešení a neohrožovat jedno na úkor druhého. Naše kultura umožňuje kombinovat přísnost a disciplínu v krátkodobé operativě provedení s dlouhodobou vizí.

 

Věříme v systém transparentnosti a dialogu. Každý z nás může vyjádřit svůj názor, kritiku nebo alternativní návrh a mít možnost nahlásit porušení těchto zásad bez strachu z osobních důsledků. Věříme v otevřený, odpovědný a vyvážený dialog založený na vzájemném uznání a přijetí legitimity každého hlediska. Náš vztah s našimi dodavateli se řídí zásadami úcty a partnerství při vytváření dlouhodobé hodnoty pro obě strany. Sledujeme a respektujeme kolektivní zastoupení zaměstnanců a sociální dialog v proaktivním a konstruktivním duchu.

Diversita našich pracovníků s ohledem na pohlaví, místo původu, kulturu nebo vzdělání, zkušenosti nebo jakýkoli jiný rozdíl je zdrojem síly. Díky naší rozmanitosti máme lepší pochopení očekávání zákazníků a přijímáme lepší rozhodnutí. Podporujeme co nejširší možnou rozmanitost prostřednictvím náboru a rozvoje kariéry a také umožněním flexibilních podmínek na pracovišti přizpůsobených individuálním potřebám.

 

Jsme členem komunity v každém regionu, kde působíme. Přispíváme k ekonomickému rozvoji a vytváření společenské hodnoty najímáním na místní úrovni, poskytováním kariérního vzdělávání a rozvoje pro zaměstnance prostřednictvím závazku k etice a sociální zodpovědnosti. Nad rámec našich právních závazků máme zodpovědnost za udržování upřímného a trvalého dialogu s komunitami, které obklopují naše závody. Chceme tak zajistit harmonické začlenění našich aktivit do každého regionu. V případě potřeby iniciujeme nebo přispějeme k projektům a programům, které odpovídají místním potřebám a to hlavně nabídnutím podpory přes naše odborné znalosti a zdroje.

NAŠE HODNOTY

Naše hodnoty řídí naše aktivity a naše chování. Umožňují nám tak dosáhnout našich ambicí: stát se cenným klíčovým hráčem v nové automotive oboru a poskytovat inteligentní řešení pro dokonalou a udržitelnou mobilitu.

 
 

Proto abychom generovali hodnoty, jsme vysoce zákaznicky zaměřeni, hledíme do budoucnosti a jsme agilní. Podporujeme zodpovědné přijímání rizik tak, abychom využili všechny příležitosti, vyvinuli nové obchodní modely a nové technologie. Rozhodnutí přijímáme rychle a chápeme, že někdy je potřeba rychle selhat, abychom mohli ještě rychleji uspět.

Jsme oprávněni řídit se v rámci naší odpovědnosti a jednáme v nejlepším zájmu společnosti jako celku. Respektujeme pravidla celé FORVIA Faurecia skupiny a aplikujeme je tak, abychom překonali očekávání našich zákazníků v průběhu celého obchodního cyklu od inovací až po výrobu.

 

Přebíráme plnou odpovědnost za všechny naše činnosti. Zavázali jsme se k obchoní výkonnosti a rozvoji lidí. Jsme schopni vyvážit dlouhodobé a krátkodobé cíle. Chápeme potřeby našich zákazníků a pracujeme v duchu partnerství tak, abychom vyřešili všechny problémy.

 

Vytváříme trvalé vztahy založené na vzájemném respektu se všemi našimi zainteresovanými stranami - zákazníky, dodavateli, partnery, zaměstnanci a akcionáři. Každému z našich zaměstnanců je vždy projevován respekt na pracovišti a netolerujeme žádné porušení tohoto základního principu ani žádnou formu diskriminace. Zdraví a bezpečnost pracoviště jsou základními prvky naší firemní kultury a předpokladem pro dobré životní podmínky na pracovišti.

Všichni se jsme pro ostatní vzory, pro které je Code of management základním vodítkem pro chování. Etické požadavky diktují naše obchodní chování a řídí naše provozní pravidla. Uchováváme mimořádně jasný etický kodex, ale příkladné chování společnosti závisí na celkovém přístupu každého zaměstnance. V důsledku toho očekáváme od každého pracovníka trvalý závazek a neochvějnou shodu a ostražitost. To platí zejména v případě antimonopolní činnosti, korupce a podvodů, které nejsou nikdy tolerovány.

 

Využíváme úsilí a vášně pro práci našich zaměstnanců tak, abychom dosáhli ambiciózních cílů a vyvinuli inovace, které vytvářejí hodnotu. Očekáváme příchozí budoucí trendy a reagujeme na měnící se situace agilně a rychle. Jsme zaměření na klienty a tím pádem zodpovědným a spolehlivým obchodním partnerem pro naše zúčastněné strany. Považujeme týmovou práci za základ pro tvorbu a provádění rozhodnutí. Řídíme náš čas tak, abychom zajistili odpovídající vyváženost výkonu, vzdělávání a transformace.

Naše přesvědčení a hodnoty

video convictions
play