Právní prohlášení

Redakční odpovědnost

Vlastníkem a vydavatelem těchto webových stránek je společnost Faurecia, evropská společnost založená podle francouzského práva se základním kapitálem 966 250 607 EUR, jejíž sídlo se nachází na adrese 23-27 rue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre Cedex – Francie, a která je zapsána v obchodním rejstříku v Nanterre pod číslem 542 005 376.

Její DIČ je FR 96 542005376.

Společnost Faurecia lze kontaktovat na telefonním čísle +33 1 72 36 70 00, a dále prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na všech stránkách našeho webu.

Ředitelkou pro publikační činnost je Victoria Chanial, EVP pro celoskupinovou komunikaci Faurecia Group.

Web hosting poskytuje společnost CMS, 15 rue Jeanne Braconnier, Immeuble Le Pasteur, 92360 MEUDON, France.

 

Právní odpovědnost

Webové stránky společnosti Faurecia https://www.faurecia-cz.cz/ (dále jen „webové stránky“ nebo „web“) jsou určeny k poskytování informací o činnostech, zeměpisných lokalitách, oblastech podnikání, produktech a finančních výsledcích skupiny Faurecia.

Společnost Faurecia vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila přesnost a aktuálnost informací na tomto webu, přičemž si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění provádět změny v jeho obsahu. Společnost Faurecia přesto nemůže zaručit přesnost, správnost a úplnost těchto informací. Jmenovitě informace o kurzu akcií společnosti Faurecia, jejichž původcem je burza NYSE EURONEXT, ani jejich případnou nepřesnost nelze přičítat společnosti Faurecia. Na obecnější rovině společnost Faurecia odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a za veškeré škody, včetně škod vzniklých v důsledku zásahu třetí strany, která provede změny informací zpřístupněných na tomto webu.

Informace zpřístupňované na těchto webových stránkách, v tomto právním prohlášení nebo v Zásadách ochrany osobních údajů nelze považovat ani za finanční informace, ani za vybízení k investování do obchodovaných akcií Faurecia či k spekulaci na pohyb jejich kurzů.

Uživatel proto bere na vědomí a uznává, že zdejší informace výhradně používá na vlastní odpovědnost.

Společnost Faurecia v žádném případě neodpovídá za jakékoli přímé ani nepřímé škody či ztráty libovolného druhu utrpěné v důsledku návštěvy těchto webových stránek nebo stránek dostupných prostřednictvím hypertextových odkazů zpřístupněných na tomto webu.

Dále a v témže smyslu společnost Faurecia neodpovídá za škody případně vzniklé v důsledku vstupu na tento web, včetně jakéhokoli poškození nebo virové nákazy, které případně postihnou počítačové vybavení nebo jakýkoli jiný majetek uživatelů.

 

Duševní vlastnictví

Všechny součásti tohoto webu i samotné webové stránky jsou chráněny zákony o duševním vlastnictví, zejména právem autorským (© Faurecia 1999/2018). Všechny tyto prvky, zejména ochranné známky, loga, texty, data, výkresy, grafika, fotografie, animace, zvuky, počítačové kódy, včetně dokumentů ke stažení, jsou vlastnictvím společnosti Faurecia nebo držitelů jejích práv.

Je proto přísně zakázáno kopírovat, distribuovat, reprodukovat, upravovat, zkreslovat nebo přenášet tyto webové stránky či jejich prvky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Faurecia. Společnost Faurecia zapovídá zejména pořizování jakýchkoli výtahů kvalitativně nebo kvantitativně podstatných částí obsahu tohoto webu, jakož i jakékoli neoprávněné užití značek, ochranných známek a log, které se na tomto webu objevují. Bez povolení je dovoleno pouze osobní využívání tohoto webu jakožto konzultačního zdroje.

Společnost Faurecia si vyhrazuje právo jakýkoli skutek porušení svých práv duševního vlastnictví žalovat u soudu, a to i cestou trestního řízení.

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Faurecia vám děkuje za návštěvu svých webových stránek. Ochrana a bezpečnost osobních údajů, které nám případně při používání našeho webu svěříte, je pro nás velmi důležitá. Zavazujeme se proto chránit vaše soukromí a zpracovávat vaše údaje co nejdůvěrněji.

Chceme vás při této příležitosti informovat o způsobu zpracování vašich údajů: jaké osobní údaje shromažďujeme, když navštívíte náš web, k jakým účelům budou použity atd.

V zájmu transparentnosti jsme v následující tabulce shrnuli hlavní účely, pro které vaše údaje shromažďujeme, údaje shromažďované pro daný účel a maximální dobu, po kterou jsou uchovávány. Podrobnější informace samozřejmě najdete níže v odstavcích 3 a 4.

Kategorie dotčených údajů

Účely jejich použití

Právní základ

Doba uchovávání

Navštívené stránky, čas strávený na každé stránce, doba mezi návštěvami atd.

Navrhovat přehlednější a ergonomičtější web, na němž snáze najdete relevantní informace

Váš souhlas poskytnutý prostřednictvím nastavení vašeho internetového prohlížeče

14 měsíců, poté jsou údaje anonymizovány (statistika)

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, země, veškeré informace obsažené v požadavku

 • Reagovat na vaše požadavky
 • Informovat vás o produktech a službách, o které máte zájem nebo jež jsou doplňkové

 

 • Je naším (stejně jako vaším) oprávněným zájmem, abychom mohli zodpovídat vaše dotazy
 • Váš souhlas, který se v případě B2B předpokládá vzhledem k vašemu zájmu o naše produkty

 

3 roky od našeho posledního kontaktu s vámi

Totožnost, životopis, veškeré informace obsažené v motivačním dopise nebo uvedené během pohovoru

Zpracovat vaši žádost (podle konkrétních zásad ochrany osobních údajů)

Tyto informace jsou nezbytné pro uzavření případné pracovní smlouvy

2 roky od našeho posledního kontaktu s vámi

Trasy počítačového připojení k našemu webu

Zajišťovat naší počítačovou bezpečnost

Naším oprávněným zájmem je chránit naše webové stránky před podvodným jednáním a útoky

12 měsíců

 

Stejně tak máte určitá práva týkající se používání vašich údajů (jako je právo na přístup, opravu/doplnění, výmaz, na námitku proti zpracování atd.), která můžete uplatnit přímo prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů („DPO“). Chcete-li se dozvědět více o právech, která vám náleží, přejděte níže na odstavec 10 našich Zásad ochrany osobních údajů.

Chcete-li uplatnit tato práva (po prokázání své totožnosti), můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého společnost Faurecia jmenovala k řešení otázek ochrany vašich údajů:

 • e-mailem na adresu dpo@faurecia.com;
 • nebo poštou na adresu Faurecia Data Protection Officer, 23-27 rue des Champs Pierreux, 92 000 Nanterre Cedex – Francie.

Všechny další důležité informace (přístup třetích stran k osobním údajům, vztah s našimi poskytovateli služeb, přenos vašich údajů mimo Evropský hospodářský prostor v některých případech atd.) najdete v následujících odstavcích našich Zásad ochrany osobních údajů, jejichž čtení, jak doufáme, pro vás bude přínosné.

 

1. Rozsah působnosti Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky společnosti Faurecia www.faurecia.com/en (http://www.faurecia.com/en) (dále jen „webové stránky“ nebo „web“). Zásady jsou vymezeny specificky pro zpracování údajů prováděné na těchto webových stránkách.

Uplatní se závazně na všechny zaměstnance skupiny Faurecia i potenciální subdodavatele, ať se nacházejí kdekoli na světě.

2. Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se osoby, jejíž identita je přímo nebo nepřímo zjištěna nebo ji lze zjistit. Osobními údaji jsou například vaše jméno, váš pseudonym používaný na internetu, vaše podobizna, adresa, telefonní číslo atd. Informace, které nám neumožňují identifikovat souvislost s vámi, nejsou osobními údaji.

3. Jaké údaje budeme pravděpodobně shromažďovat a zpracovávat?

Většinu stránek na tomto webu můžete navštívit, aniž byste museli odhalit svou totožnost. Pokud však budete chtít položit dotaz prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, požádáme vás o poskytnutí údajů, které vás identifikují, a to o vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a zemi, abychom vám mohli odpovědět. Hvězdičkou (*) označíme údaje, které nezbytně potřebujeme pro zpracování vašeho požadavku, a tedy i odpovědi na vaše dotazy. Stejná pravidla platí, pokud se chcete zaregistrovat k odběru našeho newsletteru skupiny Faurecia.

Dále pak, jelikož naší obzvláštním přáním je získávat si všechny talentované lidi z celého světa, vytvořili jsme webové stránky vyhrazené zaměstnání ve společnostech skupiny Faurecia. Pokud máte zájem o naše nabídky pracovních příležitostí, můžete si založit účet, přes který nám sdělíte další osobní údaje, abyste se mohli ucházet o volná pracovní místa ve skupině Faurecia. Další informace týkající se shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů společností Faurecia budou poskytnuty po zaregistrování, a to jako součást konkrétních Zásad ochrany osobních údajů.

Kromě toho, pokud přistupujete k informacím na našem webu, zaznamenávají se na našich serverech údaje, jejichž prostřednictvím lze potenciálně zjistit vaši totožnost (například datum, čas a navštívené stránky, a také vaše IP adresa), buď abyste se dostali na požadovanou stránku nebo z bezpečnostních důvodů. Po skončení relace jsou tyto údaje buď okamžitě vymazány, nebo jsou anonymizovány pro statistickou analýzu, nebo jsou uloženy po dobu 12 měsíců (je-lije to nutné z bezpečnostních důvodů).

Při této příležitosti mohou být do vašeho prohlížeče uloženy soubory cookie. Pro více informací prosím přejděte zde na odstavec 6 věnovaný tomuto tématu.

4. K jakým účelům společnost Faurecia zpracovává a používá vaše údaje?

Vaše osobní údaje používáme k následujícím účelům:

 • z důvodů souvisejících se systémovou bezpečností (v IP protokolech, například abychom zabránili útokům na počítače podnikané přetěžováním našich serverů);
 • pro navrhování přehlednějšího a ergonomičtějšího webu, na němž snáze najdete relevantní informace. K tomu potřebujeme například vědět, na kterou webovou stránku a kdy bylo přistupováno, která stránka je nejnavštěvovanější atd. Tento druh analýzy provádíme prostřednictvím nástroje „Google Analytics“ (viz odstavec 9 níže);
 • abychom vám mohli odpovědět, pokud nás kontaktujete (uchováváme historii zpráv, které nám pošlete, a našich odpovědí, abychom vám mohli poskytovat optimalizované služby, pokud se na nás obrátíte znovu);
 • pro zpracovávání žádostí o zaměstnání;
 • na obecnější rovině pro účely rozvoje podnikatelské činnosti.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a používány pro jiné účely pouze tehdy, pokud jste k tomu dali souhlas nebo pokud se takový souhlas předpokládá. Bez tohoto souhlasu nebudou vaše údaje využívány například pro reklamní účely. Máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to prostřednictvím možností, které jsou vám k dispozici v našich komunikačních médiích, nebo obecně písemně na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Faurecia uvedenou v úvodu těchto zásad.

Společnost Faurecia zpracovává vaše údaje pouze potud, pokud to nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny. Po uplynutí této doby jsou údaje buď vymazány, nebo nevratně anonymizovány.

5. Jsou vaše údaje předávány třetím stranám?

Vaše osobní údaje jsou uloženy buď v naší databázi a na našem serveru, nebo případně na serverech subdodavatele, který zpracovává údaje naším jménem.

Vzhledem k tomu, že Faurecia je globální skupina, mohou se týmy zpracovávající údaje nacházet v různých zemích, včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor, v nichž úroveň ochrany osobních údajů není rovnocenná úrovni ochrany existující v EHP. To platí například o společnosti, která hostuje naše webové stránky.

V takovém případě společnost Faurecia zajistí, aby tyto interní nebo externí týmy byly zavázány k obdobným povinnostem, jaké platí v EHP, a to například prostřednictvím standardních doložek nebo závazných podnikových předpisů.

Rádi bychom také upozornili, že pokud použijete sociální pluginy nebo svůj účet na Facebooku či LinkedIn, mohou mít tyto sociální sítě přístup k některým informacím (více informací viz níže).

Vezměte na vědomí, že pokud nás akvizicí získá jiná společnost nebo se s ní sloučíme fúzí, nebo pokud dojde k restrukturalizaci skupiny, budou vaše osobní údaje převedeny na takový nový subjekt. Pokud by k takové hypotetické události někdy došlo, uplatníme na vaše osobní údaje i na vaše práva k jejich použití stejná pravidla, jaká jsou uvedena v těchto zásadách.

Vzhledem k platným právním předpisům a v určitých případech však budeme muset vaše osobní údaje předávat třetím stranám, například pokud předpokládáme narušení nebo zneužití našeho webu. V odůvodněných případech musíme vaše údaje předat příslušným orgánům.

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy vedoucí na webové stránky jiných společností. Pokud na tyto odkazy kliknete, budete přesměrováni na weby těchto společností. Rozpoznáte to mimo jiné podle změn v adresách URL. Za důvěrnost zpracování vašich údajů těmito poskytovateli neneseme odpovědnost, protože na jejich zásady ochrany osobních údajů nemáme vliv.

6. Používání souborů cookie

Soubory cookie používáme k zajišťování zajímavějšího průběhu návštěv našich webových stránek, a také k umožnění využití dalších funkcí. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají do počítače uživatele při prohlížení některého webu.

My používáme například tyto druhy souborů cookie:

 • Relační (dočasné) soubory cookie: jsou uloženy ve vašem prohlížeči pouze během relace prohlížeče, tj. dokud neopustíte webové stránky;
 • Trvalé soubory cookie: zůstávají v prohlížeči i po skončení relace (pokud je nesmažete).
 • Výkonnostní soubory cookie: shromažďují informace o používání webových stránek, například o tom, které webové stránky jste navštívili a jaká chybová hlášení jste obdrželi; shromážděné informace jsou agregovány způsobem, který je anonymizuje: neshromažďují se informace o identifikovaných osobách. Výkonnostní soubory cookie se používají ke zlepšení fungování webových stránek.
 • Funkční soubory cookie: prostřednictvím těchto souborů cookie si webové stránky pamatují vámi provedené volby (například změny velikosti textu nebo přizpůsobené stránky) a můžete díky nim využívat služby, jako je komentování na blogu.
 • Reklamní soubory cookie souvisejí s obsahem, který zpřístupňujeme na webových stránkách.

Uvádíme zde pro příklad několik konkrétních typů souborů cookie, které používáme:

Cookie

Účel

Doba uchovávání

JSESSIONID

Slouží k identifikaci relace uživatele

Do konce relace

has_js

Slouží k určení, zda uživatel používá Javascript

Do konce relace

IDE

Typ používaný platformou Google DoubleClick k zaznamenávání a vykazování akcí uživatele našeho webu poté, co viděl nebo kliknul na jeden z inzerátů zadavatele reklamy, aby bylo možné vyhodnotit efektivitu inzerátů a zobrazovat uživateli cílenou inzerci

1 rok

_gat

Typ používaný platformou Google DoubleClick k omezení počtu dotazů, které musí být prováděny na doubleclick.net, aby tak nedocházelo ke zpomalování navigace

1 minuta

_ga

Typ používaný platformou Google DoubleClick k uložení identity uživatele našeho webu

1 týden

_atuvc

Slouží k tomu, aby uživatel mohl sdílet obsah s řadou sociálních sítí a dalších platforem

2 roky

 

Ukládání souborů cookie do počítače můžete zabránit změnou nastavení svého prohlížeče tak, že přijímání souborů cookie je zakázáno nebo před uložením souboru cookie obdržíte upozornění.. Taková změna však může vést k omezení naší internetové nabídky.

V nabídce nápovědy prohlížeče se dozvíte, jak vyjádřit nebo změnit své preference souborů cookie:

 • pro Internet Explorer™ https://support.microsoft.com/en-gb/help/260971/description-of-cookies
 • pro Safari™ https://support.apple.com/en-gb/HT201265
 • pro Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB&hlrm=en
 • pro Firefox™ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • pro Opera™ http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Informace pro mobilní zařízení o tom, jak vyjádřit nebo změnit své preference týkající se souborů cookie, získáte na následujících stránkách:

 • pro Safari™ https://support.apple.com/en-gb/HT201265
 • pro Chrome™ https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en&ref_topic=2373959
 • pro Firefox™ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-or-disable-cookies-firefox-android
 • pro Windows Phone™ https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

7. Používání služby Google Analytics

Naše webové stránky používají Google Analytics, nástroj pro webovou analýzu založený na souborech cookie, vlastněný společností Google lnc ("Google"). Prostřednictvím souboru cookie služby Google Analytics můžeme analyzovat vaše používání našich webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie a související s vaším používáním tohoto webu jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server společnosti Google ve Spojených státech.

Tento web používá rozšíření služby Google Analytics o kód „anonymizelp“, který anonymizuje IP adresy. Tato anonymizace zaručuje, že služba Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech EU a v ostatních zemích Evropského hospodářského prostoru tak, aby byla vyloučena jakákoli přímá identifikace uživatelů. Ve výjimečných případech bude IP adresa přenesena celá na server společnosti Google ve Spojených státech a zkrácena tam. Na vyžádání společností Faurecia bude Google tyto informace používat k analyzování způsobu, jakým používáte naše webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě na těchto stránkách a k poskytování dalších služeb společnosti Faurecia souvisejících s používáním jejího webu a internetu. V rámci používání služby Google Analytics nebude IP adresa přenášená vaším prohlížečem křížově ověřována jinými informacemi, které má společnost Google k dispozici. Používání souborů cookie můžete deaktivovat zvolením příslušného nastavení prohlížeče (viz odstavec 6 výše). Můžete také zamezit přenosu informací vygenerovaných souborem cookie a konkretizovaných pro používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) do společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete si modul prohlížeče kliknutím na následující odkaz:

 • https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

8. Používání zásuvných modulů (pluginů) pro sociálních sítě

Náš web používá pluginy pro sociální sítě Facebook a Instagram, LinkedIn, Twitter a YouTube, které jsou v uvedeném pořadí vlastněny společnostmi Facebook lnc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA, Twitter lnc., 795 St. Folsom, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, a Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, 94043, USA. Tyto pluginy pro sociální sítě lze rozpoznat podle jejich příslušných log. Když navštívíte naše webové stránky, váš prohlížeč nenavazuje prostřednictvím těchto zásuvných modulů žádné spojení se servery společností Facebook, LinkedIn, Google nebo Twitter.

Abychom během vašeho používání našeho webu co nejlépe ochránili vaše údaje, integrovali jsme uvedené pluginy tak, aby spojení s provozovatelem sociální sítě bylo navázáno pouze tehdy, když aktivujete zásuvný modul kliknutím na příslušnou ikonu (například na tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku). Jestliže bylo aktivací zásuvného modulu navázáno spojení, nemůžeme nijak ovlivnit množství údajů shromažďovaných sítěmi Facebook, LinkedIn, Twitter nebo službami Google. Pokud je nám známo, jsou shromažďovány následující informace:

Prostřednictvím interakce s jedním ze uvedených pluginů pro sociální sítě obdrží příslušný provozovatel sítě informace o webové stránce na našem webu, kterou jste si prohlíželi. Pokud jste zároveň připojeni k sociální síti, může provozovatel této sociální sítě přiřadit k sociální síti také příslušné návštěvy vašeho účtu. Kromě toho se aktivací pluginu pro sociální sítě, například kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo napsáním komentáře, přenášejí odpovídající informace do sociální sítě. Dokonce i v případě, že nejste členem žádné z uvedených sociálních sítí, je možné, že po kliknutí na zásuvný modul mohou tyto sítě zrekonstruovat nebo i zaregistrovat vaši IP adresu.

Doporučujeme vám, abyste si bližší informace o rozsahu a účelu zpracování, shromažďování a používání údajů společnostmi Facebook, LinkedIn, Twitter a Google, a také o vašich právech a možnostech nastavení prostudovali v následujících zásadách ochrany osobních údajů:

 • pro Facebook a Instagram https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • pro LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • pro Twitter https://twitter.com/en/privacy
 • pro YouTube https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=fr

Pokud jste zákazníkem některé z uvedených sociálních sítí, ale nepřejete si, aby shromažďovala z našich webových stránek vaše údaje a propojovala je s vaším uživatelským účtem, musíte se před kliknutím na zásuvný modul od sociální sítě odpojit.

Naše webové stránky rovněž obsahují hypertextové odkazy na publikace skupiny Faurecia na sociálních sítích. Společnosti, které je zveřejňují, vám přímo na svých webech dávají k dispozici informace týkající se zpracování vašich osobních údajů.

9. Ochrana zaznamenaných údajů

Pokud shromažďujeme údaje my nebo náš subdodavatel naším jménem, ukládáme je na obzvláště zabezpečené servery. Přístup k nim má pouze omezený počet osob odpovědných za technickou, obchodní nebo redakční údržbu. Abychom předcházeli ztrátě nebo zneužití údajů uložených společností Faurecia, přijímáme technická a provozní bezpečnostní opatření, která jsou pravidelně kontrolována a aktualizována v souladu s technologickým vývojem. V závislosti na typologii shromážděných údajů a jejich účelu provádějí zpracování pouze oprávnění pracovníci v souladu s našimi požadavky na důvěrnost a bezpečnost při vytváření souborů, na výměnu informací s našimi partnery a subdodavateli a na přenos těchto údajů.

10. Vaše práva týkající se osobních údajů, které zaznamenáváme

Připomínáme vám, že máte právo:

 • být informováni o tom, zda vaše údaje zaznamenáváme, jakých údajů se to týká a jak jsou vaše údaje zpracovávány;
 • na přístup k vašim údajům;
 • uplatňovat z oprávněných důvodů námitky proti zpracování vašich údajů, zejména proti zpracování vašich údajů pro účely rozvoje obchodní činnosti;
 • omezit určité druhy použití vašich údajů, aniž by přitom došlo k jejich vymazání;
 • opravit informace, které jsou i přes naši snahu o udržování přesné a aktuální databáze případně nesprávné, a požádat nás o vymazání některých informací;
 • napadnout způsob zpracování vašich osobních údajů;
 • kdykoli odvolat svůj souhlas (pokud ke zpracování vašich údajů potřebujeme váš souhlas);
 • dát pokyny k tomu, jak má být s vašimi osobními údaji naloženo po vaší smrti podle článku 32 zákona ze dne 6. ledna 1978.

Připomínáme vám, že ve věcech uplatňování vašich práv (za předpokladu, že nám prokážete svou totožnost) se můžete obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • e-mailem na adresu dpo@faurecia.com;
 • nebo poštou na adresu: Faurecia Data Protection Officer, 23-27 rue des Champs Pierreux, 92 000 Nanterre Cedex – Francie.

Vynaložíme veškeré úsilí, abychom vaše dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů zodpověděli. Pokud nicméně s poskytnutými odpověďmi nebudete spokojeni, můžete, pokud si to budete přát, podat stížnost u francouzského dozorového úřadu pro oblasti ochrany osobních údajů (CNIL), a to za podmínek uvedených na webových stránkách úřadu (https://www.cnil.fr/en/contact-cnil).

11. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Společnost Faurecia si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů v nutném případě kdykoli změnit, například při zavádění nových funkcí nebo pro splnění souladu s novými právními předpisy. Vyzýváme vás proto, abyste si je při návštěvách našeho webu pravidelně pročetli: zobrazit si je můžete kdykoli kliknutím na odkaz „Právní záležitosti“ v zápatí všech stránek na tomto webu. Pokud vznikne nutnost naše Zásady ochrany osobních údajů změnit významnou měrou, v každém případě vás na to upozorníme a připomeneme vám, že nebudou-li vám takové změny vyhovovat, můžete své údaje vymazat.