ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY FORVIA FAURECIA, ČESKÁ REPUBLIKA

Proč Vám předkládáme tuto informaci o zpracování osobních údajů?

Skupina FORVIA Faurecia a v rámci ní společnosti: Faurecia Emissions Control Technologies, Mladá Boleslav, s.r.o., IČO: 26151197, se sídlem Bezděčín 125, 293 01 Mladá Boleslav; Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o., IČO: 26100045, se sídlem Průmyslová 466, Pražské Předměstí, 397 01 Písek; Faurecia Exhaust Systems s.r.o., IČO: 25639587, se sídlem Bakov nad Jizerou, Horka 34, okres Mladá Boleslav, PSČ 29401; Faurecia Components Písek, s.r.o., IČO: 26105314, se sídlem Průmyslová 466, Pražské Předměstí, 397 01 Písek; Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o., IČO: 62909037, se sídlem Plazy č.p. 100, okres Mladá Boleslav, PSČ 29301; Faurecia Interiors Pardubice s.r.o., IČO: 27848663, se sídlem Průmyslová 537, Pardubičky, 530 03 Pardubice; Faurecia Plzeň, s.r.o., IČO: 29164516, se sídlem Logistická 153, 330 23 Úherce; si Vám dovoluje předložit tyto zásady zpracování osobních údajů, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů našich dodavatelů, obchodních parterů, klientů, zákazníků a jejich zástupců a případně dalších třetích osob. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jaký k tomu máme důvod, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké je jejich zabezpečení.

Správce osobních údajů.

Správcem osobních údajů jsou společnosti v rámci skupiny FORVIA Faurecia v České republice, a to Faurecia Emissions Control Technologies, Mladá Boleslav, s.r.o., IČO: 26151197, se sídlem Bezděčín 125, 293 01 Mladá Boleslav; Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o., IČO: 26100045, se sídlem Průmyslová 466, Pražské Předměstí, 397 01 Písek; Faurecia Exhaust Systems s.r.o., IČO: 25639587, se sídlem Bakov nad Jizerou, Horka 34, okres Mladá Boleslav, PSČ 29401; Faurecia Components Písek, s.r.o., IČO: 26105314, se sídlem Průmyslová 466, Pražské Předměstí, 397 01 Písek; Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o., IČO: 62909037, se sídlem Plazy č.p. 100, okres Mladá Boleslav, PSČ 29301; Faurecia Interiors Pardubice s.r.o., IČO: 27848663, se sídlem Průmyslová 537, Pardubičky, 530 03 Pardubice; Faurecia Plzeň, s.r.o., IČO: 29164516, se sídlem Logistická 153, 330 23 Úherce (dále také „Společnosti“). Být správcem znamená, že dodržujeme zásady zpracování osobních údajů a nakládáme s Vašimi osobními údaji výhradně v souladu s platnou legislativou, rozhodujeme o účelu a prostředcích zpracování Vašich osobních údajů a zajišťujeme důsledné zabezpečení Vašich osobních údajů.

Na koho se tato pravidla vztahují?

Tato pravidla zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů všech subjektů, jejich osobní údaje Společnosti zpracovávají, a to zejména: 

 • kontaktních osob našich dodavatelů, obchodních parterů, klientů, zákazníků a jejich zástupců a případně dalších třetích osob;
 • kontaktních osob našich dodavatelů, obchodních parterů, klientů, zákazníků a jejich zástupců a případně dalších třetích osob, které dostávají pravidelně reklamní materiály nebo obchodní sdělení apod.;
 • kontaktních osob jakékoli třetí strany, s níž Společnosti spolupracují nebo chtějí spolupracovat;
 • ….

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Společnosti mohou zpracovávat následující osobní údaje nebo kategorie osobních údajů. To neznamená, že bychom zpracovávali všechny níže uvedené osobní údaje u všech. Upozorňujeme, že příklady nemusí být vyčerpávající.

 • jméno, příjmení
 • pohlaví
 • titul
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • funkce ▪ zaměstnavatel
 • číslo účtu (u FO)
 • kamerové záznamy
 • záznamy telefonických rozhovorů / rozhovorů prostřednictvím různé digitální platformy 2
 • informace o zakázkách a objednávkách;
 •  …
 • další údaje poskytnuté na základě souhlasu

Z jakých důvodů osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje Společnosti zpracovávají pouze ze zákonných důvodů. Pokud není uvedeno jinak, zpracováváme osobní údaje nejčastěji pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo na základě souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete vzít kdykoli zpět. Vaše osobní údaje zpracováváme také proto, abychom chránili naše oprávněné zájmy. V takovém případě je zpracování založeno na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů. Někdy pro zpracování osobních údajů můžeme mít i důvody založené na našich povinnostech dle právních předpisů.

Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje našich dodavatelů, obchodních parterů, klientů, zákazníků a jejich zástupců a případně dalších třetích osob Společnosti zpracovávají za účelem zajištění jejich komplexní a efektivní podnikatelské činnosti, v souvislosti s poskytováním či zajišťováním poskytování svých služeb a také v případě komunikace se zájemci o poskytnutí služeb. Osobní údaje dále zpracováváme na základě sdělení dodavatele, zejména za účelem poskytnutí plnění dodavatele, za účelem uzavření smlouvy, případně jiné dohody v souvislosti s plněním dodavatele, dále v souvislosti s plněním takové smlouvy nebo dohody a za účelem uplatňování nároků z nich, za účelem komunikace se zákazníky a za účelem plnění právních povinností.

Osobní údaje zpracovávají Společnosti také pro účely řízení smluvních a obchodních vztahů, včetně řízení objednávek, řízení dodávek, fakturace a vedení účetnictví. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytné pro realizaci obchodního vztahu mezi Společnostmi a dodavatelem. Osobní údaje v některých případech využíváme také za účelem šíření obchodních sdělení našim stávajícím klientům. Osobní údaje můžeme pro zasílání obchodních sdělení použít pouze, pokud adresát takovou možnost neodmítl. Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení na e-mailu osobniudaje@forvia.com nebo prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení.

Ne vždy, když Vás kontaktujeme, jedná se o obchodní sdělení. Vaše kontaktní údaje využíváme i pro komunikaci s Vámi nebo například při rozesílání informací o aktualizaci těchto pravidel ochrany osobních údajů.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme

Komu předáváme osobní údaje?

Ve většině případů nesdělujeme Vaše osobní údaje nikomu mimo Společnosti nebo skupinu FORVIA Faurecia. Osobní údaje zpracovávané podle této informace mohou být ale zpřístupněny oprávněným státním orgánům a institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v právních předpisech. Je-li to nutné ke splnění účelu zpracování osobních údajů, nezbytné pro plnění povinností správce, nebo vyplývá-li to z Vašeho souhlasu, můžeme předat Vaše osobní údaje externím dodavatelům, kteří s námi spolupracují v konkrétní věci či v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje mohou být předávány mimo Evropskou unii, a to za předpokladu zajištění vhodných záruk.

Jaká jsou práva subjektů údajů?

Máte právo na to být plně informován o zpracování svých osobních údajů. Máte právo vědět, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a získat od nás informace o účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů. Máte právo na výmaz osobních údajů. Máte právo na přenositelnost osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů přímo správci (tedy některé ze Společností ve skupině Faurecia), a máte právo se obrátit se se svou žádostí, stížností či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz. Bližší informace o Vašich právech jsou dostupné také na https://www.uoou.cz/6-prava-subjektuudaj/d-27276.

Kontaktní údaje

Máte-li dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny FORVIA Faurecia e-mail: dpo@faurecia.com a adresa Faurecia Data Protection 3 Officer, 23-27 rue des Champs Pierreux, 92 000 Nanterre Cedex – Francie. Můžete kontaktovat také kontaktní osobu v ČR na e-mailu osobniudaje@forvia.com